Protocol Cameratoezicht

Dit protocol regelt het cameratoezicht in het scoutinggebouw van Scouting AROODA te Dordrecht en is mede gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “de AVG”).

Met behulp van 5 camera’s worden beelden opgenomen in:

 • Buitenruimte direct om het gebouw.
 • Hoofdtoegang tot het terrein

De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd.

Dit protocol geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures m.b.t. het cameratoezicht.

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is:

 • bescherming van de veiligheid en gezondheid van natuurlijke personen in en om het gebouw;
 • het voorkomen en vastleggen van vandalisme, diefstal en (ernstige) vervuiling;
 • het voorkomen en vastleggen van inbraak en/of onbevoegd verkrijgen van toegang tot het gebouw;
 • het voorkomen en vastleggen van incidenten en overtredingen van regels van de wet, splitsingsakte, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vergadering van eigenaars.

Artikel 2. Begripsbepaling

In dit protocol wordt verstaan onder:

Cameratoezicht: toezicht met behulp van camera’s, waardoor er sprake is van verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingskasten,
verbindingen en bevestigen waarmee het cameratoezicht wordt uitgevoerd.

Camerabeeld: het door het cameratoezicht verkregen camerabeeld.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Denk daarbij aan verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, afschermen, wissen en vernietigen.

Betrokkene: degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Derde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene.

Beheerder: Stichtingsbestuur AROODA

Autoriteit Persoonsgegevens: een onafhankelijke overheidsinstantie die toezicht houdt op de naleving van de AVG.

Incident: een waargenomen of ervaren strafbaar feit, een overtreding van de wet of andere gebeurtenis die eigendom, veiligheid of gezondheid kan bedreigen.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden

 1. Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van de beheerder.
 2. De beelden worden i.o.m. de beheerder bekeken wanneer een incident is geconstateerd of ervaren.
 3. Indien wordt vastgesteld dat sprake is van een incident, zullen de beelden voor zover mogelijk worden gebruikt om de veroorzaker aansprakelijk te stellen.
 4. Tijdens reguliere opkomsten staan de camera’s uit
 5. Opnames buiten de reguliere opkomsten worden, als er geen aanleiding is deze te bewaren, zo snel als mogelijk verwijderd verwijderd en uiterlijk binnen 1 maand

Artikel 4. De digitale opslagruimte en beveiliging van de beelden

 1. De beelden zijn opgeslagen in de camera’s en kunnen met een App worden gedownload.
 2. De beelden kunnen niet zonder de App en autorisate van de beheerder door derden worden verkregen
 3. Er is naast de opslag in de camera’s, geen andere opslag van beelden in het gebouw aanwezig

Artikel 5. Bediening van het camerasysteem

 1. Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem resp. het bekijken van de beeldinformatie is:
  • de beheerder;
  • het bevoegd gezag op verzoek.
 1. Onder het bedienen van de apparatuur wordt ook begrepen het terugkijken van opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op een USB-stick of een andere wijze van datatransport.

Artikel 6. Verslaglegging en rapportage

 1. Van het gebruik van het camerasysteem wordt door de beheerder een digitaal logboek bijgehouden.
 2. Inzage in het logboek hebben uitsluitend de bevoegde personen, als genoemd in artikel 5, lid 1.
 3. In het logboek worden vermeld:
  1. de bevoegde personen die toegang hebben naar de camerabeelden en de periode (begin- en einddatum) dat deze toegang is verleend
  2. inzage en uitgifte aan derden
 4. Het digitale logboek is alleen beschikbaar voor de beheerder op basis van persoonlijke autorisatie

Artikel 7. Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde

 1. De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht. Er worden geen andere persoonsgegevens verwerkt dan m.b.t. het tijdstip, de datum en de plaats waarop camerabeelden zijn gemaakt.
 2. Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes/stickers bij de toegangen van het gebouw.
 3. De beeldinformatie wordt minimaal bewaard, zie artikel 3.5, tenzij bij een incident een kopie van de informatie is gemaakt.
 4. De onder 5.1 genoemde bevoegde personen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van personen.

 Artikel 8. Inzage en uitgifte opgenomen camerabeelden aan derden

 1. Op verzoek van politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie kan inzage worden gegeven in (opgenomen) camerabeelden in het kader van de uitoefening van diens publiekrechtelijke taak.
 2. Uitgifte van camerabeelden vindt slechts plaats op vordering van de politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie waarbij de vordering gebaseerd is op een wettelijke grondslag.
 3. Alvorens tot inzage of uitgifte over te gaan, legitimeert de betreffende functionaris zich ten overstaan van de beheerder, en tekent voor ontvangst van de uitgegeven camerabeelden.
 4. De inzage en uitgifte wordt door de beheerder geregistreerd.
 5. Aan andere derden wordt geen inzage in de camerabeelden gegeven, of camerabeelden uitgegeven, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Artikel 9. Inzage en uitgifte opgenomen camerabeelden aan de betrokkenen

 1. Aan betrokkenen komen rechten toe zoals bedoeld in de AVG. Hieronder vallen het recht op inzage, correctie en verwijdering van camerabeelden waarop zij zijn afgebeeld.
 2. Een verzoek tot inzage in camerabeelden geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de beheerder, die binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek inhoudelijk zal reageren.
 3. Het verzoek tot inzage wordt afgewezen wanneer het verzoek tot inzage in camerabeelden ongespecificeerd is, of als met dit verzoek kennelijk misbruikt van recht wordt gemaakt. Daarnaast zal een inzageverzoek worden afgewezen wanneer dit noodzakelijk en evenredig is ter waarborging van de rechten en vrijheden.
 4. Het verzoek tot inzage kan ook worden afgewezen als de beelden niet meer beschikbaar zijn.
 5. In geval van een incident, kan een inzageverzoek worden geweigerd als dat noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 10. Klachten

De klachten over de (onjuiste) toepassing van dit protocol kunnen worden ingediend bij de beheerder en indien nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11. Onderhoud

Aan het camerasysteem heeft weinig onderhoud nodig anders dan het opladen van de batterijen. Dit zal door de beheerder worden uitgevoerd en niet aan derden worden uitbesteed

Artikel 12. Wijzigingen cameratoezicht en protocol

Wijzigingen in het aantal geplaatste camera’s, in de locatie van reeds geplaatste camera’s of in de artikelen 1 t/m 11 van het protocol kunnen slechts plaatsvinden na besluit door de beheerder dan wel indien dit op basis van wettelijke bepalingen noodzakelijk is.